امروز

اونقدر داغونم خدا میدونه

خستم خیلی خسته یه نامرد همه چیمو ازم گرفت .... عشقی که بهش عشق میگفتم رویام میگفتم با تومه دنیا دس به یکی شد منو داغون کرد ... تو رو خدا برام دعا کنید کارام حل شه زودتر از این درد به در از این شهر کثیف زودتر برم .......

/ 0 نظر / 3 بازدید