من درد دارم         من گریه دارم       نه هنووز طوریم نیس هنوز باور  نکردم             باور  نکردم           هنوز که نرفتی به این ساذگی دل نکندی              وای بر من وای بر  روزی که رفته باشی و منو تنها گذاشته باشی نرفتی هنوز هنوز با منی ..هوامو داری  بی تکیه گاهم نمیذاری وای بر من اگه رفته باشی

/ 0 نظر / 3 بازدید